Kurumsal

         
 

 

 

Dyt. Ahmet G�RAPAYDIN

Obezite tedavisi uzun d�nemde ger�ekle�mesi gereken bir s�re�tir.Bu s�re�te bireyin motivasyonu s�rekli y�ksek tutulmal� , do�ru ve son geli�meler �����nda beslenme e�itimi de�i�en ya�am ko�ullar�na g�re programlanmal� kilo verirken yerine getirdi�i davran��lar art�k bireyin al��kanl��� olmal�d�r.

. Diyamer ,zay�flama s�recine bir diyet listesinin takip edilmesinden �ok yeni bir ya�am tarz�n�n olu�turulmas� ilkesini benimsemi� ,zay�flama e�itim ve program�n� bu y�nde planlam��t�r.

. ��rendiklerimiz, zay�flaman�z i�in gerekli olan bilgilerden �ok sa�l�kl� – rahat ve kaliteli bir ya�am s�reniz i�in gereken bilgilerdir.

. T�m �yelerimize daha kaliteli ya�am s�rmek i�in ba�lad�klar� yeni hayatlar�nda ba�ar�lar dileriz.