■ Merak Edilen Konular

     
  Glisemik �ndex De�erlerine G�re Besinler

  Glisemik index de�eri y�ksek besinler, mide taraf�ndan �abucak hazmedilip, kan �ekeriniz�
h�zl� ve fazla miktarda y�kseltir. B�ylece, glisemik index de�eri d���k besinlere oranla kana sal�nan ins�lin miktar� glisemik index de�eri y�ksek besinlerde daha fazlad�r.

Kana fazla miktarda sal�nan ins�lin; i�tah� a�ar, ya� depolanmas�n� artt�r�r, daha �abuk
ya�lanman�z� sa�lar, �strojen hormonu ve b�y�me hormonunu etkileyerek basen b�y�kl��� ve boy uzamamas� gibi sonu�lar do�urur. Kanda, ins�lin hormonunun fazla miktarda seyretmesinin sayamayaca��m�z kadar v�cudumuza zarar� vard�r.
 


Siz de�erli �yelerimizden beslenmenizde s�kl�kla glisemik index de�eri d���k besinleri
yemenizi istiyoruz. B�ylelikle daha fazla tok durdu�unuzu, s�k-s�k ac�kmad���n�z� ve
kendinizi daha zinde, daha aktif ve daha din� hissetti�inizi g�receksiniz. Glisemik index de�eri artt�k�a, besinlerin ac�kt�rma oran�, v�cudun ya� yapma oran� dolay�s�yla kilo alma oran� h�zla artar.

                  Glisemik �ndex De�erleri

  Y�ksek Besinler

    D���k Besinler

   
  �ay �ekeri ve �erbetler
Korn Fleks
F�r�nda Patates
Bal Kaba��
M�s�r Cipsi
Patates P�resi
Bal Kaba��
Kraker
Beyaz Ekmek
Bisk�vi
Me�rubatlar
Pancar
Pizza
Taze Kay�s�
Yulaf Ekme�i
Beyaz Pirin�
Kuru �z�m
Kepekli Pirin�
Ya�s�z Patlam�� M�s�r
Patates Cipsi
Kahvalt� Gevrekleri
M�s�r Gevre�i
Ha�lama Patates
Muz
Portakal Suyu
Normal �ikolata
Kivi
Pastalar
Re�el
138
119
107
107
105
104
104
102
100
100
99
99
89
87
86
81
80
79
79
77
77
77
77
75
74
70
70
70
70
           Taze Bezelye
Greyfurt Suyu
S�tl� Tatl�lar
Portakal
Taze �z�m
Bulgur
Makarna
Kuru Fasulye
Elma
Armut
Yo�urt
�rmik
�avdar Ekme�i
Kay�s� Kurusu
S�t ve S�t �r�nleri
Kuru Bezelye
Sebze Yemekleri
Barbunya
Ye�il-K�rm�z� Mercimek
Greyfurt
Erik
Meyve-Meyve �ekeri
Kurutulmu� Meyveler
Kiraz
Bitter �ikolata
�i� Sebzeler
Soya
Mantar
Limon
69
69
62
62
60
60
60
54
51
51
51
50
50
47
46
45
45
42
40
36
34
32
32
32
22
15
15
15
14
 


�yi ve K�t� Besinler Nelerdir

�yi Besinler Nelerdir?

         

A�a��daki besinler kan �ekerini daha az y�kseltti�i i�in k�t� besinlere g�re daha rahat t�ketilebilir.


  · Taze Bezelye
· Greyfurt Suyu
· S�tl� Tatl�lar
· Portakal
· Taze �z�m
· Bulgur
· Makarna
· Kuru Fasulye
· Elma
· Armut
· Yo�urt
· �rmik
· �avdar Ekme�i
· Limon
  · Kay�s� Kurusu
· S�t ve S�t �r�nleri
· Kuru Bezelye
· Sebze Yemekleri
· Barbunya
· Ye�il-K�rm�z� Mercimek
· Greyfurt
· Erik
· Meyve-Meyve �ekeri
· Kurutulmu� Meyveler
· Kiraz
· Bitter �ikolata
· �i� Sebzeler
· Soya
· Mantar
K�t� Besinler Nelerdir?

A�a��da s�ralanan kan �ekerini fazla y�kselterek ins�linin fazla salg�lanmas�na neden oldu�u i�in t�ketilmemeli veya izin verilen miktarda t�ketilmelidir.


  · �ay �ekeri ve �erbetler
· Korn Fleks
· F�r�nda Patates
· Bal Kaba��
· M�s�r Cipsi
· Patates P�resi
· Bal Kaba��
· Kraker
· Beyaz Ekmek
· Bisk�vi
· Me�rubatlar
· Pancar
· Pizza
· Beyaz Pirin�

· Yulaf Ekme�i
  · Kuru �z�m
· Kepekli Pirin�
· Ya�s�z Patlam�� M�s�r
· Patates Cipsi
· Kahvalt� Gevrekleri
· M�s�r Gevre�i
· Ha�lama Patates
· Muz
· Portakal Suyu
· Normal �ikolata
· Kivi
· Pastalar
· Re�el

· Taze Kay�s�

 


��tah A�an Besinler ve Alternatifleri

  Besinler Yemekler

  Altarnatif besin ve t�ketim �artlar�

   
  Beyaz Ekmek
�ay �ekeri ve �erbetler
�okokrem
Kremal�-Ya� Pastalar
Kek-Kurabiye
Normal �ikolata
Gofret
Lokum
Poa�alar
Hamur Tatl�lar�
Tel Kaday�f- K�nefe
Ekmek Kaday�f�
Tulumba Tatl�s�
Baklava
Yufka-Bazlama G�zleme
Beyaz Pirin�-Zerde
Un Helvas�
Tahin-Tahin Helvas�
Eri�te
Tahinli Pide
Katmer
Tuzlu-Tatl� Bisk. Krakerler
Tepsi B�re�i-T�m Hamur ��leri
Kepeksiz Gevrekler
Patates Yemekleri
Kumpir
Pi�maniye
Revani
Sigara B�re�i
H��merim
P�tib�r Bisk.
Normal Kola-Gazoz
Do�al Olmayan Haz�r M.Sular�
Sorma �ekerler
Beyaz Un
Mifl�y Hamuru
�ekerli Kompostolar
Bal-Re�el-Marmelat
Kornfleks ve Kahvalt� Gevrek
       Kepekli veya �avdar ekme�i tercih edin.
Tatland�r�c� ama g�nl�k en fazla 8 tablet.
Light �okokrem kullan�labilir.
Diyet kek ve bisk�vi �zerine pudingd�k�lebilir.
Tarife kepek ekleyin veya ya�s�z kek tariflerinikullan�n.
Yerine Bitter �ikolata t�ketin, �nerimiz kahve ile i�meniz.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 1 tane al�n.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 1 tane al�n.
Kepekli un kullan�n veya tarife kepek ekleyin
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 2 lokma al�n.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 2 �atal al�n.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 2 �alat al�n.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 1-2 tane al�n.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 1 tane al�n.
Yan�nda bol salata t�ketin. ��ine kepek ilave edebilirsiniz.
Bulgur veya kepekli pirin� t�ketin ve yan�nda bol salata t�ketin.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 2 �atal al�n.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 2 �atal al�n.
Yan�nda bol salata t�ketin.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 1 lokma al�n.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 1 lokma al�n.
Etiketini kontrol ederek diyet bisk�vileri tercih edin.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da i�ine kepek ilave edin.
Kepekli olanlar� tercih edin.
Yan�nda bol salata t�ketin.
Mayonezsiz ve bol salata ile t�ketin.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da az miktarda al�n.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 2 �atal al�n.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da yar�m b�rek al�n.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da 2 �atal al�n.
Yerine diyet bisk�viler tercih edin.
Diyet kola-gazoz-diyet meyve sular� tercih edin.
Diyet meyve sular� veya nar suyu t�ketin.
Diyet sorma �ekerler olabilir.
Kepekli un t�ketin.
Kesinlikle t�ketmeyin ya da kepek ilave edin.
Tatland�r�c� kullan�n veya az t�ketin.
Diyet olanlar� tercih edin ya da az t�ketin.
Diyet olanlar� tercih edin ya da az t�ketin
   


Serbest Radikal Nedir
    · V�cudumuzun normal faaliyetleri s�ras�nda serbest radikaller olu�ur (�r/ yemekten sonra).
· End�stri at�klar, g�ne� ���nlar�, kosmik ���nlar, otomobil egzoz gazlar�, sigara, alkol, stres v�cudun ya� yakmas� sonucu olu�an art�k �r�nler, serbest radikal kaynaklar�d�r.
· Ya�amak i�in ihtiyac�m�z olan oksijende serbest radikallerin kayna��d�r.
· Yani serbest radikaller y�zy�l�n ka��n�lmaz unsurudur.
· Serbest radikaller kimyasal olarak en d�� elektron y�r�ngesinde bir elektron kaybetmi�tir. ��te zararl� etkilere neden olmas�n�n en �nemli nedeni bu elektron a����n� kapatabilmek i�in ba�ka atomlar�n elektronlar�n� payla�maya �al��malar�d�r.

 

· Serbest radikaller bir dokunun bir molek�l�n� etkilerse bu dokunun i�levini yerine getirmemesine neden olur.
· Yap�lan �al��malar serbest radikallerin, kanser, ya�lanma, kalp krizi, kronik yorgunluk gibi rahats�zl�klara neden oldu�unu g�stermektedir.Anti Oksidan Nedir

  · Serbest radikallerin enerjilerini alan ve v�cuda verecekleri zarar� azaltan molek�llerdir.
· Serbest radikallerin v�cutta olumsuz etkilere yol a�mas�n� �nlerler.
· Anti oksidanlar�n yararl� olabilmeleri i�in v�cut s�v�lar�nda belirli oranda bulunmalar� gerekir.
· Serbest radikallerin olu�mas�n�n engellemesi taze sebze, meyve a��rl�kl� dengeli beslenme, d�zenli, egzersiz, yeterli dinlenme, toksinlerden uzak kalmak, k�s�tl� alkol, minimal protein kullanman�n yararl� olur.

   


Antioksidan Bitkileri, Vitaminler ve Mineraller

· Ye�il �ay, Biberiye, A, C, E, B2 vitaminleri, Coenzim, Q-10, Al�� �i�e�i ve meyvesi, Zerde�al, Ginkgo, �oban �z�m�, �z�m �ekirde�i, Selenyum, �inko.

��tah Kesme Yollar�

    1- ���nleri saatinde yemek(5 saatten fazla a� kalmamamak)
2- Yava� yemek
3- Bol su i�mek
4- Y�r�y��, bisiklet, hafif ko�u gibi a��r olmayan ve uzun s�re yap�labilen fiziksel aktiviteler yapmak
5- Koyu kepekli ekmek yemek
6- Mate �ay� i�mek
 

7- Diyafram nefesi almak (Burnundan nefes al�p, karn�n�z�n �i�ti�ini g�r�n, a�z�n�zdan nefes verin. Nefes veri�iniz al���n�zdan uzun olsun)
8- Glisemik index'i y�ksek besinleri az t�ketmek.(Beyaz ekmek, muz, patates, beyaz pirin�, �ekerli g�dalar, unlu mamuller (beyaz un), �ekerli i�ecekler, pasta, kek, kurabiye, patlam�� m�s�r, �ikolata, bal, re�el, marmelat)
9- Glisemik index'i d���k besinleri �ok t�ketmek.(Kepekli ekmek, s�t ve s�t �r�nleri, meyveler (kabu�u ile t�ketilebilenler), kurubaklagiller (kurufasulye), nohut, mercimek)
10- Stresten uzak durmak, sinirlenmemeye�al��mak
11- Kahvalt�y� 9'a kadar bitirmek
12- Kendini ve v�cudunu sevmek
13- Lokmalar� �ok �i�nemek
14- Az uyumak
15- Yemek yerken ba�ka �eylerle de�il yemekle ilgilenmek.
16- Doyduktan sonra sofray� terketmek
17- Arkada�larla sohbet etmek ve sosyalfaaliyetlere kayt�lmak
18- ��tah a��c� besinleri d���nmemek, hakk�nda konu�mamak

Daha �ok Ya� Yakma Yollar�

1 – 9’a kadar kahvalt� yapmak
2 – S�t ,peynir,yo�urtun light olan�n� tercik etmek
3 – Hindi eti ,tavuk g���s eti ,ya�s�z daha eti,d���nda ya�l� etleri kullanmamak.
4 – Etli yemeklere 1,etsiz yemeklere 2 yemek ka���� s�v� ya� eklemek
5 – kat� ya�lardan uzak durmak
6 – Y�r�rken elinde a��rl�k olmak
7 – Y�r�ken nefes nefese kalmak (Yava� y�r�memek)
8 – Ya�l� g�dalardan uzak durmak (Sucuk,salam,sosis,krema,kaymak,kuruyemi�,koyun eti,kuzu eti,�ikolata gibi)
9 – Etli yemeklere daha az ya� koymak.
10 – Ye�il �ay t�ketmek
11 – Y�r�y��te veya egzersizden yar�m saat �nce …………… almak.
12 – Y�r�y��ten �nce sitrik asit almak (limon,sirke gibi)
13 – Yava� yemek
14 – Su i�mek
15 – G�nd�z uyumamak
16 – 8 saatten az uyumak
17 – T.V ,bilgisayar,kar��s�nda ge�en zaman� azaltmak.
18 – Uyunmasa bile kanepede uzanmay�n.
19 – Tuzu azaltmak
20 – K�zartmalardan uzak durmak
21 – Evde ge�en zaman� azaltmak
22 – Asans�r kullanmamak
23 – Arabay� uza�a parketmek
24 – Ara ���nleri t�ketmek (en az 4-5 ���n)

Ni�in Kilo Veremiyorum

 

  · Diyette yer alan yiyecekleri yiyemedim.
· Kulland���m ila�lar kilo yap�yor.��tah a��yor
· Diyetime uydum fakat ���n atlad�m
· Diyetime uydum fakat ���nleri satinde t�ketemedim
· �ok fazla ka�ama��m oldu
· �ok az ka�ama��m oldu
· Adet d�nemi oldu�u i�in v�cudum fazla miktarda su toplad�.

 

· Az su i�tim
· Yemekleri h�zl� yedim
· Hi� spor yapmad�m
· Az spor yapabildim
· Diyetimin kalorisi yanl�� olabilir
· 1 –2 kez tatl� ka�ama��m oldu
· Kahvalt�lar�m� saat 09:00’dan sonra ,yani ge� yapt�m
· G�nl�k 8 saatten fazla uyudum
· Ku�luk ve ikindi ara ���nlerini t�ketemedim
· Adet d�nemine �ok az s�re kald�.V�cudum su toplam�� olabilir.
· �ok az idrara ��kt�m
· �drar�m koyu renkli
· �aylar�m� �ekerli i�tim
· K�zartma yedim
· Davetim �oktu,ikramlara dayanamad�m biraz yedim
· Aralarda tek-t�k bir �eyler yemi�imdir
· Yemek yaparken at��t�rd���m oluyor

Bu Kilolar� Siz Ald�n�z Siz Vereceksiniz

�deal bir kiloya sahip olmak, hareketlerimizi k�s�tlayan ya�am� zorla�t�ran fazla kilolardan kurtularak zarif bir g�r�n��e sahip olmak herkesin hayalidir.

. Bu hayalin ger�ek olmas� ise belli bi bedel �demekten ge�er. Bedeli �denmeyen ve zahmet �ekilmeden elde edilen mutluluklar maalesef ya buruk, ya da kal�c� olmayan mutluluklar oluyor.
. Sizler zay�flama diyetine ba�layarak bu bedeli �demeye haz�r oldu�unuzu g�sterdiniz ve fazla kilolara kar�� ilk sava�� ba�latt�n�z tebrik ederiz.

Zay�flaman�n Bedeli Nedir?

. Bu bedel b�nyenize uygun olarak yazd���m�z diyeti harfiyen uygulay�p diyeti bozmaktan ka��nmakt�r. Peki bu nas�l olacak ka�amak yapmadan diyetimizi harfiyen nas�l uygulayabiliriz. �imdi sizlere bunun yolunu maddeler halinde s�ralayaca��z. Ama �nce ka�amak yap�nca neler oluyor k�saca bahsetmek istiyorum.
. Ki�i diyete b�y�k bir azimle ba�lar. �lk g�nler �ok iyi gitmektedir. Art�k ki�i kendini daha hafif, daha zinde ve daha huzurlu hissetmeye ba�lam��t�r. Ve genellikle ilk kontolde b�y�k bir sevin�le ayr�l�r hastaneden. ��nk� ilk haftada 3-4 kilo vermi�tir.
Bu moral sayesinde nas�l olsa kilo veriyorum biraz ka�amak yapabilirim diye d���n�r ��nk� �evresi devaml� diyeti bozmas� konusunda bask� yapmaktad�r. Bu bask�lara fazla dayanamaz ve diyet d��� ka�amaklar ba�lar. Bu ka�amaklar daah �ok ilk hafta hi� t�ketmedi�i �eker ve �ekerli tatl�lard�r. Ki�i gitgide ka�amaklara al��m�� ve ilk ka�amak yapt���ndaki suzluk duygusu giderek kaybolmu�tur. Diyet d��� ka�amaklardan dolay� art�k ���n atlamaya da ba�lam��t�r. (�kindin vakti tatl� yedim onun yerine ak�am yemek yemeyebilirim gibi..) B�ylece diyet alt�st olur, kendini k�t� hissetmeye de ba�lam��t�r. ���n de atlad��� i�in a�l�k oluyor bu a�l���n verdi�i �st�rapla art�k diyet bir i�kence olmaya ba�l�yordur.
. Hemen hemen �o�u hastada bu durum mevcuttur. �lk ka�amak (�zellikle �eker ve �ekerli tatl�lardan) ki�iyi neredeyse diyeti b�rakma noktas�na getirir. Art�k hasta kontrolleri aksatmaya da ba�lam��t�r ��nk� kilo veremiyordur art�k.
. Bizim sizlere tavsiyemiz hi� ka�amak yapmadan (yap�lacaksa meyve-sebze yenebilir) diyeti uygulamak �eklindedir.

�imdi Ka�amaklardan Ka��nman�n Yollar�n� S�ralayabiliriz;

1- �ncelikle zay�flamaya kararl� olun ve bu karar�n�z� �evrenizdekilerle payla��n.
2- �evrenizdeki insanlar�n diyetinizi bozmas�na kesinlikle izin vermeyin. ��nk� diyetinizi bozman�z� isteyen ayn� ki�i sizin kilolar�n�zla alay eden ki�i olabilir. Ayr�ca onlar sizin �i�manl�ktan neler �ekti�inizi bilmez, belki �zerinde sizinki kadar fazla kilo yoktur. Bu nedenle ne olursa olsun diyetinize sad�k kal�n.
3- Diyetin ilk g�nleri v�cut �ekerli g�dalar isteyecektir. Haz�rl�kl� olun. E�er ilk g�nden dayanamaz �ekerli g�dalar�n birazc�k ucundan tadarsan�z v�cudunuz tekrar tekrar �eker isteyecektir. Bu nedenle �ok kararl� olmal�s�n�z. V�cudunuzun bu �srar� 15-20 g�n s�rebilir. 15-20 g�n sonra art�k v�cudunuz size ka�amak yapman�z konusunda �srar etmez.
4- Kar��m�za yasaklanan yiyeceklerden biri gelirse ��yle d���n�n "Bunu yemezsem zay�flar�m" art�k zay�flaman�n bedeli sizin sadece o besini yememektir. Hemen bulundu�unuz ortamdan uzakla�arak bolca su i�ip y�r�y��e ��k�n. Daha sonra b�y�k bir rahatl�k ve huzur hisseti�inizi g�receksiniz.
5- G�nl�k 45 dakikal�k y�r�y��leri ihmal etmeyin ve y�r�y��lere hi�bir zaman 2-3 g�n ara vermeyin. Spor yapmak diyete uyumunuzu artt�racakt�r. Ayr�ca y�r�y��lerinizi sabah ve ak�am yapmaya gayret edin. Y�r�y��lere tok karna ��k�n.
6- Bol bol su i�in elinizde her zaman su �i�esi bulunsun.
7- Diyet kontrollerinizi aksatmamaya gayret edin. ��nk� bu kontroller moralinizin devaml� y�ksek kalmas�n� sa�layacakt�r.
8- Diyetin ilk g�n�nden bek ve kal�a �evrenizi �l�erek bir yere not edin ve bu �l��leri 15 g�ne bir tekrarlay�n ne kadar inceldi�inizi g�receksiniz.
9- Belli aral�klarla bize telefon edin.(�zellikle moralinzin k�t� oldu�u ve a�l�k duydu�unuz zamanlarda)
10- Yasaklad���m�z yiyecekleri g�z �n�nde bulundurmay�n ve eski tatl�lar� akl�n�za bile getirmeyin. Bu durum sizi ac�kt�rabilir.
11- Bol bol �ekersiz a��k �ay ve kahve t�ketin.
12- Diyetinizdeki ���nleri zay�flama ilac� olarak d���n�n ve ���n saatlerini kesinlikle ge�irmeyin. Bu sayede a�l�k hissetmedi�inizi g�receksiniz.
13- Sofrada tek tabaktan birlikte yemek yemeyin diyetinizdeki besinler ile kendinize ayr� bir sofrada haz�rlayarak yava� yava� yiyin.
14- Zay�flamakla elde edeceklerinizi d���n�n d�rt elle diyetinize sar�l�n (rahat y�r�mek, zarif elbiseler giyinip zarif g�r�nmek, hastal�klardan korunmak gibi)

�n�n�zde �ki Yol Var:

. Ya katlanmak zorunda oldu�unuz kilolar�n�zla �st�rap �ekmeye devam etmek ya da diyetinize kilolardan �ekti�inizden daha az bir s�k�nt�yla zay�flamak.
. Birinci yolun sonu; sa�l�ks�z zor bir hayat, ikinci yolun sonu ise sa�l�kl� ve rahat bir ya�am. SE��M S�Z�N...
Zay�flama Diyetiniz S�resinde ve Sonras�nda Hep Yan�n�zda Oldu�umuzu Unutmay�n...

Ya�s�z ve Rahat Bir Ya�am S�rmek ��in

    · �i�neyin-�i�neyin: Bunu daha fazla abartamam. Diyet yapanlar�n en b�y�k yard�mc�s� yava� yemektir. Unutmay�n; her lokmada daha b�y�k zevk alacaks�n�z.
· Bol Bol Salata Yiyin:
Taba��n�z� marul, domates, havu�, turp, maydonoz, salatal�k, ye�il biber ile doldurun. Bu ya�s�z ve az kalorili yiyeceklerden bol-bol t�ketin.
· �kinci Servistern Ka��n�n:
Birazc�k daha almak birka� kilo daha almay� kolayla�t�r�r unutmay�n. Israrc�lara hay�r te�ekk�r ederim demeyi ��renin.
· Yiyeceklerinizi B�t�n De�il, Dilimlenmi� Olarak Yiyin: B�ylece daha bol ve daha doyurucu g�r�neceklerdir.

 

· �ay Toplant�lar�nda Dikkat Edin: �ay�n yan�ndaki kurabiyelere dokunmay�n, iyi bir dost ya�lardan ve kaloriden uzak durman�za sayg� g�sterecektir.
· Taba��n�za Bir Ba�kas� Dolduruyorsa Sak�n Susmay�n: Servis yap�l�rken "L�tfen az koyun. Az yiyince kendimi daha iyi hissediyorum, bu g�zel yiyeceklerin taba��mda kalmas�n� istemem" deyin.
· Yemek Haz�rlarken Hayal G�c�n�z� Kullan�n: B�ylece diyet yapmaktan hi� s�k�lmazs�n�z. Yeter ki hayal g�c�n�z� zorlay�n, yapabilirsiniz.
· Doydu�unuz Zaman Durun: �i�manl�k beslenme s�n�r�n� a�man�n cezas�d�r.
· G�zel Yemek Pi�irmek ��in Zengin ve Ya�l� Malzeme Kullanman�z Gerekti�ine �nanmay�n: B�ylece yiyeceklerin o g�zel tad�n� ya� veya di�er ya�l� soslarla bozmam�� olursunuz.
· Yemek Pi�irirken Ya�s�z Tava Kullan�n veya Yap��mas�n� �nlemek ��in Biraz Tavuk Suyu Kullan�n:Unutmay�n bize kilo ald�ran ya�d�r.
· Kilolu Foto�raf�n�z� Buzdolab�na Yap��t�r�n: B�ylece neyin m�cadelesini verdi�inizi hi� unutmazs�n�z.
· "Hastay�m Yemem Gerek": Mideyi ya�l�, �ekerli yiyeceklerle doldurmak ge�erli bir t�bbi m�dahele de�ildir. L�tfen kendinizi kand�rmay�n, sizi aldatanlara engel olun.
· TV izlerken �ok Dikkatli Olun: Belki �i� sebze at��t�ra bilirsiniz ama �zellikle cips ve kuru yemi�lerden uzak durun.
· Hareket Edin Y�r�y�n: Y�r�mekle sadece kalori harcanmaz ya�amdan zevk al�n�r.
· Arkada�lar�n�z�da Diyete Ba�lat�n: B�ylece yaln�z kalmazs�n�z ve size destek olurlar.
· Kendinizi �d�llendirin: Bu �d�l yemek olmas�n �d�llendirme de�i�tirdi�iniz davran��lar �zerine olsun.
· Geriye Bakmay�n: Eski yapt���n�z rejimleri verdi�iniz kilolar� unutun d���nmeyin. Ge�mi�e kal�n bir �izgi �ekin.
· Kendinizi Sevin: Y�k�c� ele�tirilerden kendinizi kurtar�n.
· A��r� A� Kalmaktan Ka��n�n: ��nk� a� insan�n g�z� hi�bi�ey g�rmez, diyeti bozmas� an meselesidir.
· Kiloyu Vermek De�il Korumak Daha �nemlidir: Kilo vermeye �ok odaklanan ki�iler kilo veremezse diyeti ve sporu b�rak�yor. Bir miktar kilo verse bile verdi�i kilolar� ve bu kilolar� korumay� k���ms�yor. Bu nedenle �abalar�n�z� kilo vermeye odaklamay�n de�i�tirdiniz davran��lara sevinin, ��nk� de�i�tirebildi�iniz davran�� kadar ilerde kilo verecek ve verdi�iniz kiloyu koruyacaks�n�z. Acele etmeyin, kilo verme maratonunuz ne kadar uzun s�rerse verdi�iniz kiloyu o kadar korursunuz.

�i�man D�nyada Zay�f Kalma �abalar�

�i�manl�k toplumumuzda s�k g�r�len bir sa�l�k sorunudur. Gen� ya�larda sadece estetik sorun olarak g�r�len fakat ileri ya�larda �eker, kalp, hipertansiyon gibi bir�ok �nemli hastal���n birinci etmeni olan �i�manl�k, tedavisi m�mk�n ve acilen �zerinde �nemle durulmas� gereken bir hastal�kt�r.
. Peki neden kilo al�yoruz? Nedir bu sinsi hastal���n nedeni? Ni�in tedavisi g�� ve zaman al�c�? Asl�nda bu gibi sorular�n cevab� �i�manl���n tan�m�nda gizli. ���MANLIK; al�nan kalorinin harcanandan fazla olmas� durumudur.
. Toplumumuz ak�l almaz bir t�ketim ��lg�nl��� i�inde, insanlar hayata dair t�m h�rslar�n� yemekten almakta, al�nan binlerce kaloriyi yakmak i�in ne vakit bulunmakta ne de bu harcamaya geli�en teknoloji izin vermektedir.

�i�manl���n Tedavisinin �� Yolu Vard�r;

1-Diyet Tedavisi: Hastan�n ya��na, kilosuna, boyuna, fiziksel aktivite durumuna, beslenme al��kanl�klar�na g�re d�zenlenen men� �eklidir. Hastanemizde diyet tedavisi, Diyet uzman� kontrol�nde yap�lmaktad�r.
2-Davran�� Tedavisi: Bu tedavi y�nteminde ama�; bizi �i�manl��a iten davran��lar� tespit ederek, hastan�n bu davran��lardan vazge�mesini sa�lamakt�r. Bunun i�in hastaya bit test uygulanmakta ve sonu�lar�na g�re zay�flama davran�� tedavi program� d�zenlenmektedir. E�er bu tedavi yap�lmazsa hastalar, verdikleri kilolar� fazlas�yla geri al�rlar.
3-Fiziksel Aktiviteler: Hem diyete uyum i�in, hem v�cudumuzda sarkmalar olmadan zay�flayabilmek i�in fiziksel aktivite �artt�r. Bu aktivitenin orta tempoda uzun s�reli olmas� daha uygundur.
�i�manl��a tedavi yollar�n� belirledik, fakat kararl�l�k olmadan bu tedavi yollar�n�n hi�biri i�e yaramaz. ��nk� zay�flamak belli bir azim ister. ��te bu azme sahip olmayan hastalar, diyetin getirdi�i strese al��amamakta ve diyeti b�rakmaktad�rlar. Bu nedenle kararl� olmak tedavinin en �nemli ad�m�d�r.
. Teknoloji �i�manlat�c� y�nde ilerlerse de bizler, zay�f kalma �abam�z s�rd�rmeliyiz. Bu m�cadeleyi kaybetti�imiz anda ba�ta �eker ve kalp olmak �zere bir�ok hastal�kla kar��la�aca��m�z a��kt�r. Zay�flama tedaviniz ve sonras�nda yan�n�zda olaca��m�zdan emin olabilirsiniz. Tedavi esnas�nda her t�rl� sorunlar�n�z� l�tfen bizimle payla��n.