■ Bedenimizin 24 Saati

     
 

Saat : 06.00

.  Kortizon salg�lamas�yla organizma uyan�r.bu uyanma v�cut i�in kendini yava� yava� kalkmaya haz�rlama i�aretidir.Metabolizma hareketlenir ve o g�n�n i�leri i�in enerji ve protein hizmete haz�r olur.Saat : 07.00

.  V�cut hala zay�f bir safhadad�r.Bu nedenle bu saatte spor yapmaktan ka��n�n.��nk� kalbe ve dola��ma gereksiz y�klenmi� olursunuz.Spor yerine g�zel bir kahvalt� edin.��nk� sindirim organlar� bu saatte iyi �al���r.Saat : 08.00

.  Bu saat cinsel ya�am�n�z i�in en iyi zamand�r(gece de�il).��nk� bezler fazla miktarda hormon salg�larlar.Romatizmas� olanlar uzuvlar�ndaki a�r�lar� g�nboyu daha kuvvetli hissederler.Sigara tiryakileri i�in bu druum farkl� de�ildir.kahvalt� sigaras� damarlar� her zamankinden daha fazla daralt�r.Saat : 09.00

.  V�cudun din�,kuvvetli oldu�u saattir.Herhangi bir hastal�k i�in i�ne olacaksan�z bu en do�ru zamand�r.��nenin ate� ve �i�me gibi yan etkileri ender olarak g�r�n�r.V�cudumuz r�ntgen ���nlar�na kar�� daha diren�lidirSaat : 10.00

.  Organizma �imdi faaliyete ,harekete haz�r durumdad�r.Fazla enerjiktir,v�cut en fazla �s�s�na ula�m��t�r.verimlili�imiz en �st d�zeydedir.”k�sa s�re belli�i”iyi durumdad�r.insan yarat�c� ve dinamik olur.fakat dikkat edilecek nokta �udur : saat 10:00 ile 12:00 aras�nda enfakt�s olay�na s�k rastlan�r.Saat : 11.00

.  V�cudumuzun tam formunda oldu�u bir saattir.Kalp ve dola��m o kadar zinde durumdad�r ki yap�lan muayenelerde kalpteki bir bozukluk g�zden ka�abilir.Verimli olmaya programlanm���zd�r.Haz�r cevapt�r ve hesap i�leri matematik �devleri rahat ve iyi bir �ekilde zorlanmadan yap�labilir.Saat : 12.00

.  V�cudun dinlenmeye ihtiyac� vard�r.Dikkat azal�r ve insan� uyku basar.Mi�dedeki asit miktar� fazlala��r.Hatta bi�ey yemesek bile beyindeki kan ak�m� azal�r.��nk� kan sindirim organlar�n� desteklemesi i�in mi�de taraf�ndan kullan�l�r.��le uykusu uyuyabilen ki�ilerde istatistiklere g�re enfakt�se %30 oran�nda az rastlan�r.Saat : 13.00

.  V�cut formdan bir hayli d��m��t�r.Verimlilik g�n ortalamas�n�n %20 a�a��s�ndad�r.b�t�n organlar en alt d�zeyde �al���r.Sadece safra ��le yeme�ini hazmettirmek i�in faaliyettedir.Saat : 14.00

.  Kendinizi bitkin hissedersiniz.��nk� tansiyon ve hormon d�zeyi d��m��t�r.Di� doktorundan korkan ki�i di� doktorlar�ndan bu saatte randevu almal�d�r.��nk� bu saatte ac�y� daha az hissederiz.Lokal anestezi uzun s�re devam eder.(30 dk)Sabahlar� bu s�re 12 dk.Ak�amlar� ise 19 dk.d�r.Saat : 15.00

.  Yeni i�lere haz�r olun enerjiniz geri gelmi�tir.Belle�imiz tam formundad�r.�kinci kez verimlili�e yakla��r�z ama bu verimlilik sabahkinden azd�r.Saat : 16.00

.  Spor faaliyetleri i�in en iyi saattir.Tansiyon ve dola��m en iyi durumdad�r.Antremanlar i�in en iyi zamand�r.Asit �nleyici ila�lar�n etkisi bu saatte �ok iyidir.Saat : 17.00

.  Organlar�n faaliyetleri �st d�zeydedir.Kuvvetimiz artar oksijen harcamas� fazlala��r.B�brekler ve mesane �zellikle �ok �al���r.T�rnaklar�n ve sa��n en �abuk uzad��� zamand�r.Fakat mi�de �lseri olan hastalar i�in durum kritiktir.��leden sonra ge� saatlerde ve ak�am�n ilk saatlerinde mi�dedeki ait miktar� fazlala��r.Saat 17:00’ye do�ru mi�de kanamas�ndan dolay� hastaneye gelenlerin say�s� artar.Saat : 18.00

.  Ak�am yeme�i i�in iyi bir saattir.Pankreas �zellikle bu saatte aktiftir.Karaci�er bile alkole her zamankinden daha ho�g�r�l� ve dayan�kl� say�labilir.Saat : 19.00

.  Kan bas�nc� ve nab�z bu saatte tembelle�ir.Bu nedenle kan bas�nc�n� d���ren ila�lar konusunda dikkatli olmal�s�n�z.Bu ila�lar tehlikeli olabilir.Saat : 20.00

.  Karaci�erdeki ya� d�zeyi d��er.ve kirli kan kalbe her zamankinden daha fazla akar.Alerjisi olanlar ve ast�ml�lar ila�lar�n� bu saatte almal�d�rlar.Etkisi hemen g�r�n�r.Antibiyotiklerde az dozda al�nsa bile etkileri en �st d�zeyde olur.Saat : 21.00

.  Sindirim organlar�n�n g�nl�k g�revleri sona ermi�tir.Davetleri sevenler dikkatli olmal�d�rlar.Gelen her �ey mi�dede sabaha kadar hazmedilmeden kal�r ve bu durum tehlikelidir.kalan yemekler ba��rsak sahas�ndaki mukozaya h�cum eder.O y�zden bu saatte �zellikle kilolu olanlar yemek konusunda dikkatli davranmal�d�rlar.Saat : 22.00

.  Bu saatte v�cudumuzun polisi akyuvarlar �zellikle aktiftir. Dozu azalt�lmas� gereken ila�lar i�in bu �ok elveri�li bir saattir. Bu ila�lar yanl�� zamanda al�nd��� taktirde enfeksiyon tehlikesi fazlala��r.Sigara i�enlerde son sigaralar�n� i�melidirler.��nk� v�cut nikotin gibi zehirleri zor atmaktad�r.Saat : 23.00

.  Organizma g�n boyu aktif bir �ekilde faaliyet g�steren stres hormonunun salg�lanmas�n� durdurur.Bu saatte sakinle�iriz,rahatlar�z ve gev�eriz.Tam dinlenme saatidir.Metabolizman�n faaliyeti en alt d�zeydedir.Tansiyon,kalbin at�m�,v�cut �s�s� d��er.gebelerde do�um sanc�lar� genellikle bu saatte olur.��nk� sanc�ya sebep olan gebelik hormonlar�n�n salg�lanmas� �st d�zeydedir.Saat : 24.00

.  Uyudu�umuz s�rada deri h�creleri h�zla �al���r.G�nd�z oldu�undan daha �ok b�l�n�rler.�lk r�ya safhas� ba�lar.Yar�m saat i�inde r�ya g�rmeye ba�lar�z.Saat : 01.00

.  Verimlili�imiz en alt d�zeydedir.Bu saatte hala �al��anlar hata yaparlar.dikkat son derece azal�r.��nk� v�cut kendini uyumaya programlam��t�r.K�sa zamanda derin bir uykuya dal�n�r.Saat : 02.00

.  Araba kullananlar bu saatte �ok dikkatli olmal�d�rlar.��nk� g�rme zay�flar ,tepkiler yava�lar.Bu nedenle trafik kazalar� bu saatte daha fazla olur.V�cut so�u�a �ok hassat�r.�abuk ���r.Fakat derimiz ac�ya kar�� fazla hassas de�ildir.Saat : 03.00

.  Bedensel ve ruhsal olarak karanl�k bir safhad�r.Melatonin hormonunun salg�lanmas� tembel ve karars�z yapar.�ntihar edenlerin say�s� fazlala��r.Saat : 04.00

.  Stres hormonundan enerji kazan�r�z.Enfakt�s krizleri saat 04:00 ile 06:00 aras�nda �zellikle fazlad�r.��nk� kan bas�nc� olduk�a y�ksektir.damarlar gerilir.Gebe kad�nlar i�inde do�um yapma olas�l���n�n en y�ksek oldu�u zamand�r.Saat : 05.00

.  Bu saatte v�cutta erkeklik hormonu salg�lanmas� artar.Stres hormonunun konsantrasyonu bizi faaliyete ge�irmi�tir.bu hormon g�nd�z de�erinin tam alt� kat�na ��kar.V�cudumuz harekete ge�er.Kaybolan enerji yeniden geri gelir.Art�k yeni bir g�ne ba�lamak i�in haz�r�z.