Rom Machine

     
   
     
     
  1- T�m v�cut kaslar�n�z�n %80 ini 8 dk i�erisinde �al��t�r�r.
2- Cihaz�n her a��s� �zel ayarland��� i�in sonras�nda yorgunluk ve kas tutulmas� yapmaz.
3 -Metabolizman�z� dakikada t�ketilen �ksijen miktar�n� iyice artt�rarak h�zland�r�r.
4- Seans esnas�nda ve takip edilen bir g�n i�inde 600 kalori harcars�n�z bu sayede kilo vermeniz h�zlan�r.
5- Egzersiz s�ras�nda kaslar�n�z� maksimuma uzatt��� i�in �ok iyi s�k�la�ma sa�lar.
6- Kendini �ok iyi hissettirir.
7- Cihaz egzersiz sonunda size not verir bu not sayesinde hocan�z kolayca zorluk derecesini ayarlar.
8- Cihaz�n seans boyunca size verdi�i nota g�re kaslar�n�zdaki geli�me ve g��lenmeyi matematiksel olarak g�rebilirsiniz.
9- Cihaz egzersiz boyunca temponuzu ayarlamak i�in size yol g�sterir.
10- Cihaz etki-tepki sistemi ile �al���r. Siz cihaza ne kadar kuvvet uygularsan�z oda size o kadar a��rl�k verir ve zorla��r.
Bu sayede kas geli�iminiz ve ya� yak�m�n�z optimum a��rl�k elde edilir.
11- 40 y�ld�r amerika ba�ta olmak �zere d�nyan�n �e�itli spor akademileri ve spor otoritelerinden
tam not alm�� etkinli�i bilimsel olarak kan�tlanm��t�r.