Ceo Teknikleri

 


Tam Olarak Ne Yap�yoruz!

Kilo fazlal��� sorunu ile iki �ekilde m�cadele edebiliriz…

Birinci yol Mevcut kilo ile sava�mak yani onun azalmas� i�in m�cadele etmek (�ok diyet uygulamalar�,ila� kullanmak,bitki kar���ml�ar�,a��r ve uzun s�reli sporlar …)

�kinci yol Mevcut kilonun olu�ma nedenleri tespit ederek onlar� kal�c� olarak d�zeltmeye �al��mak
Birinci yolda ama�, kilonun inmesiyken ikinci yolda ama� davran��lar�n kal�c� olarak de�i�mesidir.

Yap�lan uzun s�reli ara�t�rmalar direk kilonun azalt�lmas�na y�nelik uygulamalar�n tekrar kilo al�m�yla sonu�land���n�,fakat kilo yap�c� davran��lar�n kal�c� olarak yok edilmesi sonucunda meydana gelen kilo azalt�m�n�n tekrar al�nmad���n� kan�tlad�.

Art�k kilomuzu y�netmenin yolu, a�l�k ve k�s�tl� men�ler de�il,kilo ald�r�c� davran��lar�m�z�n d�zeltilmesidir.
��te Diyamer bu y�zden diyet listeleri yerine kilo ald�r�c� ve i�tah�n�z� y�netmeyi zorla�t�ran nedenlerle u�ra��r.