Az Yemek İle Maksimum Doymak

         
 


1-�NCE PAR�ALAYIN:
Yemeye ba�lamadan �nce par�alay�n , besinleri par�alamadan yemeye ba�lamay�n.�lk ba�larda s�k�c� olsa da uzun vadede ho�unuza gidece�ine inand���m�z bu uygulama sizde �ok yeme hissi doyuracakt�r.Zamanla al��kanl�k haline gitirmeniz sonucunda daha uzun s�re tok kalacak ve az yemekle daha fazla doyma hissedeceksiniz.
 
  2- �K� �� LOKMADA B�R YUDUM SU:
�ki lokma aras�ndaki mesafeyi uzatmaya y�nelik bu uygulama sayesinde �abucak doyma g�zlemlenir.H�zl� yemenin en b�y�k d��man� olan ara ara su i�mekte ama�;fazla su i�mek de�il,�atal� lokma aralar�nda masaya b�rakmakt�r.
   
         

3-MEN�Y� BA�TA �N�N�ZE AYIRIN VE KARI�IK Y�Y�N:
Salata,yo�urt,ekmek… men�n�zde olan t�m besinleri ba�ta �n�n�ze ay�r�n salatan�zda olsa porsiyonlamadan yemeyin.T�m yiyeceklerinizi yeme�in ba��nda g�rmek neyi ne kadar yedi�iniz konusunda bilin� d�zeyinizi artt�racakt�r. �n�n�ze ay�rd���n�z besinleri ise kar���k yemeye gayret edin.�rne�in 1 ka��k �orba 1 ka��f fas�lye 1 ka��k yo�urt �eklinde.Bu sayede h�zl� doydu�unuzu fark edeceksiniz.
     
         

SONU�:
Yukar�da say�lan 3 maddeyi yapmaya �al��t�k�a bir sonraki ���ne a� ula�t���n�z� g�rmeniz gerekiyor.Aksi taktirde yani ���nlere a� ula�mad���n�z taktirde uygulamada halen h�zl� ve �ok yedi�inizi d���ne d���n�r�z.